ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Дана оферта є офіційною пропозицією Продавця, що пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб, укласти договір купівлі-продажу товарів на нижчевикладених умовах.

Ця оферта в розумінні статей 633 та 641 Цивільного кодексу України є Договором публічної оферти (надалі – «Договір»), укладеним між СПД ФО Загурською Раїсою Володимирівною, з однієї сторони, та

ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ або ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ, що згідно ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України своїми діями, в порядку, передбаченому цим Договором прийняла (акцептувала) пропозицію укласти цей Договір, з іншої сторони, далі разом іменовані – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Оферта — даний документ, який опублікований на Веб-сайті Продавця в мережі Інтернет та який регулює відносини між Продавцем та Покупцем з питань купівлі-продажу Товару.

1.2. Акцепт — повна, безумовна та беззастережна згода Покупця з усіма положеннями цього Договору на визначених Договором умовах без застережень та винятків.

1.3. Продавець – СПД ФО  Загурська Раїса Володимирівна (ЄДРПОУ 1971114524).

1.4. Покупець — будь-яка фізична (в т. ч. фізична особа-підприємець) або юридична особа, яка здійснила Акцепт Оферти в порядку, передбаченому цим Договором для здійснення купівлі (придбання) Товару.

1.5.  Веб-сайт Продавця (Сайт інтернет-магазину) – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: https://santorino.com.ua, що є офіційним джерелом інформування Покупців про Товари (продукцію), які їм пропонуються для купівлі та створений для укладення договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.6. Товари – будь-які Товари, інформація про які розміщена на Веб-сайті Продавця.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором передати у власність Покупця Товар, а Покупець, у свою чергу, зобов’язується прийняти відповідний товар та оплатити його вартість на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення цього Договору вважається дата здійснення Покупцем Акцепту Оферти.

3. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на Сайті інтернет-магазину через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаними на Сайті інтернет-магазину.

3.2. Покупець відповідно до власних потреб обирає на Сайті інтернет-магазину необхідний Товар/Товари, ознайомлюється з його складом та вартістю. Необхідний Товар Покупець додає в своє замовлення, шляхом здійснення дії «додати в кошик», при цьому вказуючи вид та кількість відповідного Товару, що замовляється.

3.3. Покупець для оформлення сформованого замовлення заповнює на Сайті інтернет-магазину відповідну форму, вказавши при цьому своє прізвище, ім’я, номер телефону та e-mail для зв’язку. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за неналежне виконання цього Договору. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.4. Під час оформлення замовлення Покупець зобов’язаний вказати спосіб доставки та оплати, умови яких, після підтвердження замовлення, останній повинен неухильно дотримуватися.

3.5. Замовлення Товару вважається здійсненим в момент підтвердження замовлення, яке здійснюється після введення Покупцем даних, передбачених п.3.3 та п.3.4 цього Договору.

3.6. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ АКЦЕПТУ

4.1. Після вибору необхідного Товару та вибору порядку оплати, передбаченого п.8.3.1 п.8.3 Договору (оплата при отриманні) Покупець здійснює Акцепт цієї Оферти шляхом здійснення дії «підтвердити замовлення».

4.2. Після вибору необхідного Товару та вибору порядку оплати, передбаченого п.8.3.2 п.8.3 Договору (оплата платіжною карткою (LiqPay)) Покупець здійснює Акцепт цієї Оферти шляхом здійснення кількох самостійних дій, а саме:

4.2.1. підтверджує дані, що містяться в сформованому замовленні, шляхом здійснення дії «підтвердити замовлення»;

4.2.2. здійснює повну оплату за Товар, обраним ним самостійно шляхом.

4.3. Для здійснення Акцепту в порядку, передбаченому п.4.2 Договору, Покупець зобов’язаний здійснити в комплексі всі дії, передбачені пп.4.2.1 та пп.4.2.2 п.4.2 цього Договору. Здійснення лише однієї з дій, передбачених п.4.2 Договору не вважається Акцептом.

4.4. Оплата вважається здійсненою в момент зарахування грошових коштів (повної оплати) на розрахунковий рахунок Продавця.

4.5. З моменту Акцепту цієї Оферти одностороння повна відмова Покупця від цього Договору не допускається.

5. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТОВАР

5.1. Доставка Товару Покупцю здійснюється за вибором останнього одним із нижченаведених способів:

5.1.1. шляхом самовивозу – на умовах EXW (склад Продавця) за адресою: Рівненська обл., м.Рівне, вул. Гетьмана Полуботка, 4, у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс» (в редакції 2010 року). Покупець здійснює транспортування Товару власними силами та за власний рахунок. Обов’язки Продавця вважаються виконаними після передачі Товару під відповідальність належним чином уповноваженого представника Покупця або безпосередньо Покупцю, в момент підписання видаткової накладної;

5.1.2. на умовах FCA (через перевізника), у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс» (в редакції 2010 року). Продавець зобов’язується доставити Товар у розпорядження перевізника для доставлення у назване Покупцем місце. Обов’язки Продавця вважаються виконаними у момент передачі Продавцем Товару у розпорядження перевізника або іншої особи, призначеної або обраної Покупцем. Датою доставки Товару вважається дата товарно-транспортної накладної (надалі – ТТН);

5.2. Ризик випадкового пошкодження або знищення Товару переходить від Продавця до Покупця в момент передачі Товару під відповідальність представника Покупця/безпосередньо Покупцю (пп.5.1.1 п.5.1) або у розпорядження перевізника чи іншої особи, призначеної чи обраної Покупцем (пп.5.1.2 п.5.1), в момент підписання відповідних документів (видаткової накладної/ТТН).

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

6.1. Продавець має право:

6.1.1. вносити зміни в цей Договір, матеріали та інформацію (в т.ч. щодо Товарів), що пропонуються Продавцем для купівлі;

6.1.2. відмовитись від укладення Договору публічної оферти за відсутності у нього можливостей продати Покупцеві відповідний Товар;

6.1.3. вимагати від Покупця добросовісно виконувати свої зобов’язання за даним Договором;

6.1.4. без узгодження з Покупцем, залучати до виконання зобов’язань по Договору третіх осіб;

6.1.5. розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування Веб-сайту або захисту Продавця та Покупця, якщо це не суперечить чинному законодавству України;

6.1.6. в односторонньому порядку призупинити продаж Товарів за цим Договором, у випадку порушення Покупцем умов цього Договору;

6.1.7. інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6.2.  Продавець зобов’язаний:

6.2.1. повідомити його про неможливість виконати замовлення Покупця;

6.2.2. передати Покупцеві після здійснення ним оплати Товар.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

7.1. Покупець має право:

7.1.1. звертатись за консультацією до Продавця щодо властивостей та характеристик Товару;

7.1.2. вимагати від Продавця добросовісно виконувати свої зобов’язання за даним Договором;

7.1.3.  інші права, передбачені чинним законодавством України.

7.2. Покупець зобов’язаний:

7.2.1. до моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, цінами на Товари, що пропоновані Продавцем;

7.2.2. повідомити всі необхідні дані, які ідентифікують його як Покупця, шляхом особистого внесення даних при оформленні замовлення на Товар;

7.2.3. своєчасно оплатити замовлений Товар;

7.2.4. належним чином прийняти Товар (в тому числі підписати та передати Продавцю відповідні документи на отримання Товару), пред’явити документ, що посвідчує особу (в т. ч. особу, уповноважену на його отримання);

7.2.5. перевірити якість та кількість Товару при його отриманні від Продавця;

7.2.6. не розголошувати будь-яку приватну інформацію Продавця і не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України;

7.2.7.  належним чином виконувати всі умови даного Договору.

8. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

8.1. Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та вказані на Сайті інтернет-магазину. Ціни на Товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку. При цьому, ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

8.2. Ціна Товару, яка вказана на Сайті інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує  відповідно до діючих тарифів перевізників, безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

8.3. Оплата Покупцем Продавцю вартості замовленого Товару здійснюється одним із способів, зазначеним на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і Доставка», а саме:

8.3.1. Оплата при отриманні:

8.3.1.1. в момент отримання Товару від Продавця – при доставці Товару шляхом самовивозу;

8.3.1.2. в момент отримання Товару від Перевізника - при доставці Товару перевізником.

8.3.2. Оплата платіжною карткою (LiqPay) безпосередньо після підтвердження замовлення:

8.3.2.1. за допомогою платіжної системи «LiqPay», через Інтернет-магазин;

8.3.2.2. безпосередньо з ресурсу «Приват24» (https://www.privat24.ua);

8.3.2.3. іншим шляхом.

8.4. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту отримання Продавцем коштів (зарахування на банківський рахунок Продавця або отримання готівкових коштів) за замовлений Товар.

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІНУ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

9.1. Покупець має право на повернення/обмін Продавцеві Товару належної якості, якщо такий не задовольнив його кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення/обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати його купівлі. Повернення/обмін Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю разом з проданим Товаром.

9.2. Повернення Покупцеві вартості Товару належної якості або його обмін здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання Покупцем вимог, передбачених п. 9.1. Договору. Доставка (повернення) Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та останньому Продавцем не відшкодовується.

10. ГАРАНТІЇ СТОРІН

10.1. Продавець гарантує, що він є власником Товару, який він постачає за цим Договором, Товар ніяким чином не відчужений, в заставі або під арештом не перебуває, вільний від претензій третіх осіб.

10.2. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи дану оферту Покупець гарантує наступне:

10.2.1. Покупець повністю ознайомлений та згоден з умовами цього Договору;

10.2.2. Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків та інших документів. Покупець погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. В процесі виконання даного Договору Сторони керуються даним Договором, а у випадках, не обумовлених ним, діючим законодавством України.

11.2. За невиконання чи неналежне виконання даного Договору Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.

11.3. Порушення Договору є його невиконання або неналежне виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. Сторона несе відповідальність за порушення Договору, якщо воно сталося з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів, щодо належного виконання умов цього Договору.

11.4. При ухиленні Покупця від отримання Товару, відправленого Продавцем за його замовленням через перевізника, Покупець (незалежно від факту отримання Товару), окрім вартості відправленого Товару повинен відшкодувати Продавцю усі витрати, пов’язані з таким відправленням (пересилання, зберігання, повернення тощо) та сплатити неустойку у розмірі 50% від вартості відповідного Товару.

11.5. При порушенні своїх обов’язків винна Сторона на вимогу кредитора відшкодовую нанесені збитки незалежно від оплати неустойки, пені, штрафу.

11.6. За невиконання або неналежне виконання Продавцем зобов’язань, що виникають за цим Договором, Продавець зобов’язаний відшкодувати Покупцю заподіяну цим шкоду, але в розмірі, що не перевищує вартості Товарів куплених останнім за цим Договором.

11.7. Оплата збитків і неустойки, пені, штрафу не звільняє винну Сторону від виконання зобов’язань в повному об’ємі по даному Договору.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, карантином, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (надалі – «Форс-мажор»).

12.2. Форс-мажор застосовується, та Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

12.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

12.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

13. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

13.1. Дія цього Договору припиняється:

13.1.1. за згодою сторін;

13.1.2. якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

13.1.3. в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Сторони встановили, що будь-які спори та претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів такий спір розглядається в судовому порядку.

14.2. Акцептуючи дану Оферту Покупець погоджується, що всі суперечки, пов'язані з даним Договором будуть розглядатися відповідно до законодавства України.

14.3. Якщо якесь із положень цього Договору буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

14.4. У всіх випадках, які не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.